Prostate Health Index (phi) ve p2PSA

Doğru prostat biyopsisi kararlarında daha iyi rehberlik eder.

Uzmanlar phi hakkında ne düşünüyor?

Prostat Sağlık Indeksi phi, prostat hastalığını belirlemede önemli bir tanı aracıdır. Aşağıdaki tarafsız çalısmalar da bu bulguları doğrulamıştır ve phi ve proPSA analizinin, hekimlere nega-tif prostat biyopsisi olasılığı bulunan hastaları teşhis etmede, daha sağlıklı bilgiler sağladığı gerçeğini desteklemektedir.

-[-2]proPSA, Kanser Tarama Çalışmasında Prostat Kanserini İyi Huylu Tümörden Ayırdetmede Toplam ve Serbest PSA’dan Daha Etkilidir.

([-2]proPSA is More Accurate than Total and Free PSA in Differentiating Prostate Cancer from Benign Dis -ease in a Prospective Prostate Cancer Screening Study )

Le BV 1, Gri n CR1, Loeb S 2, Carvalhal GF1, Kan D1, Baumann N3, Catalona WJ 1. J. Urol. 2010 Feb 18. Epub ahead of print.
1 Dept of Urology, Northwestern Univ, Chicago, IL
2 Dept of Urology, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD
3 Dept of Pathology, Univ of Illinois, Chicago, IL

-Prostat Kanseri Tanısında [-2]proPSA: Ulusal Kanser Enstitüsü Erken Tanısal Arastırma Ağı Doğrulama Çalışması.

([-2]proPSA for Prostate Cancer Detection: A National Cancer Institute Early Detection Research Network Validation Study )

Sokoll LJ 1, Wang Y2, Feng Z 2, Kagan J 3, Partin AW1, Sanda MG4, ompson IM5, Chan DW1. J. Urol. 2008 August, 180(2):539-543.
1 Dept of Pathology and Urology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD
2 Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA
3 National Cancer Institute, Bethesda, MD
4 Div of Urology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
5 Dept of Urology, Univ of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX

-Toplam PSA ve Serbest PSA ile Birlikte Prostat Spesik Antijen (PSA) Izoformu p2PSA, Prostat Kanseri Saptanmasında Tanısal Doğruluğu Artırır.

(Prostate-Specific Antigen (PSA) Isoform p2PSA in Combination with Total PSA and FreePSA Improves Diagnostic Accuracy in Prostate Cancer Detection)

Jansen FH 1, van Schaik RHN2, Kurstjens J 2, Horninger W3, Klocker H3, Bektic J 3, Wildhagen MF1, Roobol MJ1, Bangma CH1,

Bartsch G 3. Eur Urol 2010; Feb 13. Epub ahead of print.
1 Dept of Urology, Erasmus MC, Rotterdam, e Netherlands
2 Dept of Clinical Chemistry, Erasmus MC, Rotterdam, e Netherlands
3 Dept of Urology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria

Referanslar

1. Sokoll LJ, Wang Y, Feng Z, Kagan J, Partin AW, Sanda, MG, ompson IM, Chan DW. [-2]Proenzyme prostate specic antigen for prostate cancer detection: A National Cancer Institute Early Detection Research Network validation study. J of Urology 2008 Aug;180:539-546.
2. Tompson IM, Ankerst DP, Chi C, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Feng Z, Parnes HL, Coltman CA. Assessing prostate cancer risk: Results from the Prostate Cancer Prevention Trial. J of National Cancer Institute 2006 Apr 19;98 (8):529-534.
3. Mikolajczyk SD, Catalona WJ, Evans CL, Linton HJ, Millar LS, Marker KM, Katir D, Amirkhan A, Rittenhouse HG. Proenzyme forms of prostate-specic antigen in serum improve the detection of prostate cancer. Clin Chem 2004 Jun;50 (6):1017-25. Epub 2004 Mar 30.
4. Parwani AV, Marlow C, Demarzo AM, Mikolajczyk SD, Rittenhouse HG, Veltri RW, Chan TY. Immunohistochemical staining ofprecursor forms of prostate-specic antigen (proPSA) in metastatic prostate cancer. Am J Surg Pathol 2006 Oct;30 (10):1231-6.

p2PSA, prostat kanseri teşhisinde prostat biyopsi oranını düşüren bir test

p2PSA testi, prostat kanserine yüksek derecede özgül olan PSA izoformu [-2]ProPSA molekülünün kanda ölçümünü sağlar. p2PSA, prostat kanserinin teşhisinde ve takibinde ürolog hekimlere yardımcı olabilecek multivariantlı prostat health indeks (phi) hesaplamasında kullanılmaktadır *

Klinik araştırmalardan elde edilen bulgular prostat kanserini saptamada phi’nın doğruluğunun, diğer PSA parametrelerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalar ProPSA düzeyinin kanserin klinik önemi, patolojik evresi, tümör hacmi ve tümör sınıfı ile de ilişkili olduğunu belirtmektedir.

phi - Prostat Health Index tam olarak nedir?

phi değeri, prostat kanseri riski hakkında bilgi vermektedir. phi’in hesaplanması için kan p2PSA, serbest PSA ve PSA test sonuçları klinik olarak onaylanmış matematiksel bir formül yardımı ile birleştirilir.

Prostat kanseri için takip edilen hastalarda, düşük phi skorları sağlıklı prostatı gösterirken, yüksek phi skorları prostat kanseri riskinin artmış olduğunu veya mevcut kanserin yüksek Gleason skoruna sahip agresif bir kanser olabileceğini işaret eder.

*Beckman Coulter üretimidir.

phi’ nin PSA’ya göre avantajı nedir?

Yapılan çalışmalar, phi özgüllüğünün PSA’ya ya da serbest PSA’nın tek başına ölçümlenmesine göre önemli derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Daha yüksek özgüllükle sonuçlar, hastanın biyopsiye ihtiyacı olup olmadığını daha kesin şekilde ortaya koyabilir. Bu biyopsiye ihtiyacı olmayan bir hastanın biyopsiye sevk edilme olasılığını daha aza indirmektedir.

%90 hassasiyet seviyesinde prostat kanseri tespiti phi, %fPSA ve PSA’ya göre özgüllüğü arttırmaktadır.

phi muayenelerde nasıl faydalı olabilir?

Her prostat biyopsi sevki risk içermektedir – sonucun negatif olma riski. Negatif sonuç almak kuşkusuz iyi haberdir, ancak biyopsi kanama ve enfeksiyon gibi arzu edilmeyen yan etkiler konusunda da hastanın riskini artırır.

PSA ile karşılaştırıldığında phi prostat kanseri riskinde daha iyi bir belirteçtir. Bu durum, gereksiz biyopsi uygulaması potansiyelini azaltır.

Biyopsi olmadan bazı şeyleri gözden kaçırma riski daha yüksek değil midir?

Tam aksine. phi, PSA ve serbest PSA ile karşılaştrıldığında daha iyi bir belirteçtir. Araştırmalar göstermiştir ki, çoğu prostat kanserleri ve belirgin sayıda yüksek dereceli kanserler, PSA seviyesi 2-4ng/mL dizininde olan hastalarda bulunmuştur. (Thompson, et al). Bu çalışmada 2.950 erkek hastanın (62 – 91 yaş aralığında), PSA değeri ≤4.0ng/mL ölçümünde olanlarından, 449’unda (%15.2) prostat kanseri gözlemlenmiştir.

Aşağıdaki sütun grafikte PSA konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak prostat kanserinin yaygınlığı gösterilmiştir.

Bu çalışmayla, Thompson, genelde normal seviye olduğu düşünülen ≤4.0ng/mL seviyesinde PSA ölçümündeki hastaların, biyopsi ile tespit edilen prostat kanserinin ender olmadığı sonucuna varmıştır. Sonuç olarak phi değerlendirmesine kullanılan p2PSA testi, risk değerlendirmesine daha kapsamlı bir yaklaşım uygulayarak, bu hastaları belirlemede yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

phi’in riskli hastaları daha erken teşhis edebileceğinden mi bahsediyorsunuz?

phi’in klinik kullanımı, PSA seviyesi 2 ng/mL’den 10 ng/mL’a kadar olan hastalarda doğrulanmıştır.

Klinik yorumlama kriterleri bu aralıktaki tüm erkekler için geliştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, phi, bilgili ve dengeli biyopsi kararı alınabilmesinde, hassasiyet (kanser tespiti becerisi) ve özgüllük (yanlış pozitif sonuç almayı önleyebilme) ile değerlendirme kolaylığı getirmektedir.